สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สารสนเทศ สสอ.เมืองสงขลา

Songkhla Health Care
COVID-19 Plateform
Data Center
HDC SongKhla
Songkhla SIS
MIS 12
QOF 12
QC 43 District
EDS

สปสช. (e-claim)

Drug Catalogue
NHSO Preaudit
e-claim
New Authen Code

RH12CARE

สำหรับผู้ป่วย HI
สำหรับหน่วยบริการ

Covid-Link(รพ.สงขลา)

RanodExport

MOPH IC / MOPH CLIAM

คู่มือ/โปรแกรม

Scroll to Top
Scroll to Top