สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา
1. แนะนำหมอพร้อม DID   2. ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับเจ้าหน้าที่   3. ขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับประชาชน   คู่มือการใช้งานระบบหมอพร้อม DID https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mp-pf/mohprompt-did/
Scroll to Top
Scroll to Top