สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส
MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
        ไตรมาสที่ 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)
                      1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                      2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน
                                  2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
                                  2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                      3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         ไตรมาสที่ 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)
                      1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                      2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
                                  2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
                                  2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                      3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       

Scroll to Top
Scroll to Top