สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Scroll to Top
Scroll to Top